Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Troens hebraiske røtter.


TROSPUNKTER FOR TROENS HEBRAISKE RØTTER


«Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.»


Hør, og gjør, Israel - Lovens viktigste bud.

Det hebraiske ordet shema, betyr ikke bare å høre, men også å gjøre.


«Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. Du skal binde dem som et tegn på din hånd, de skal være som en minneseddel på din panne. Du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter». 5.Mos.6:4-9.


1. Vi tror at hele Skriften fra 1 Mosebok til Johannes Åpenbaring er innåndet av Gud (JHVH) og er nyttig til lærdom. Jf.2.Tim 3:16,17


2. a. Messias sitt navn er Yeshua.

Engelen Gabriel som sto for Guds trone kom til Miriam (Maria) med beskjed om at hun skulle føde en sønn og gi ham navnet Yeshua (Herrens frelse) Jf. Luk 1:30-31.


b. Det er ikke frelse / redning i noe annet navn enn Yeshua, og vi er frelst av nåde ved tro. Ef 2:8-10. Nåden opptukter til et gudfryktig og rettferdig liv.

Jf. Tit 2:12-14.


c. Yeshua oppfyller skriftene. Han døde, ble begravet og oppstod etter skriftene. Jf. 1. Kor.15:3-4, Jona 2:1, Matt.12:38-40.

Den falske Messias / den lovløse / Antikrist har forandret / forandrer på Herrens høytider (hebr. Moadim) og lov. Jf. Dan 7:25.


d. Yeshua er det levende ordet.

«I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt ble til ved Ham, og uten Ham ble ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys». Joh.1:1-4.


«For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg han ar skrevet om. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?». Joh.5:46-47.


3. I Guds rike, gjelder en og samme lov, Torah. Innfor Gud (JHVH) er vi alle like.          Jf. Gal.3:28.

«Og det skal bli én hjord og én hyrde». Joh.10:16.

Det skal være én lov og én rett for dere og den fremmede som holder til hos dere.  Jf. 4. Mos.15:15,16.


«Dette er de bud, de lover og de forskrifter som Herren deres Gud har befalt meg å lære dere, og som dere skal leve etter i det landet dere drar over til og skal ta i eie. Slik skal du frykte Herren din Gud og ta vare på alle hans lover og bud, som jeg byder deg, både du og din sønn og din sønnesønn, alle ditt livs dager, for at dine dager må bli mange. Så hør, Israel, og akt vel på å holde dem, så det må gå deg vel, og dere må øke og bli tallrike, slik som Herren, dine fedres Gud, har lovt deg - i et land som flyter med melk og honning». 5. Mos. 6:1-3.


4. a. Herren (JHVH) har gitt oss sine høytider, Moadim, og derfor ønsker vi å feire dem.           Jf.3. Mos.23., og profetiene om Grekenland i Daniels bok


Herrens høytider er:

Sabbaten - ukens høytid


Vårhøytidene: – Pesach, De usyrede brøds høytid, Førstegrøden og Shavuot


Høsthøytidene: Yom Teruah, Yom Kippur og Sukkot

 

Alle høytidene handler om Yeshua og frelsesverket.


b. Vi ønsker å feire Herrens høytider på samme tid som landet Israel gjør.        Efraim stav skal bindes til Juda stav. Jf. Esek.37.


c. Vi feirer også de profetiske høytidene Hanukka og Purim.

Jf. Esters bok g Joh. 10,22-23. Daniels bok


Vårhøytidene er Pesach (Påske / usyrede brøds høytid), Førstegrøden og Shavuot (Pinse). Disse høytidene ble oppfylt ved hans første komme.


Høsthøytidene handler alle om hans tilbakekomst.

For oss som lever i endetiden er det viktig at vi forstår Guds åpenbaringer i høytidene, Yom Teruah (Basunhøytiden), Yom Kippur (Forsoningsdagen) og Sukkot (Tabernakelfesten).

Moses feiret høytidene, Yeshua feiret dem og disiplene gjorde det. Bibelen snakker primært ikke om jødiske eller kristne høytider, men Herrens høytider. De åpenbarer hvem Yeshua er.


Sabbaten er hellig og innstiftet av Herren (JHVH) selv. Jf.1. Mos.2.

Sabbaten er et tegn mellom Herren (JHVH) og Guds folk, og er en del av prosessen der Herren helliger sitt folk. Jf. 2. Mos. 31.16-17 og Esek.20.12,20.

Sabbaten er en av Herrens avtalte høytider. Sabbaten er en avtale mellom brudgommen og bruden. Herren (JHVH) selv har trolovet seg med de troende, og lovet å komme og være nær på sine bestemte tider. Sabbaten er den ukentlige avtalen Han har for å møte oss, og han ber oss å sette den av for Ham.


5. Yeshua fornyet pakten med Israels hus og Juda hus ved sin død. Når noen omvender seg, tar imot Yeshua og følger Ham, da flytter Han inn i hjertet og Guds lov, Torah blir skrevet på hjertet. Jf. Jer.31:31.


Guds frelse (Yeshua) er for alle mennesker og vi ønsker å proklamere ordet om Guds rike til alle mennesker.

«Han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake.  Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende». Jes.49:6.


«For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv». Joh.3:16


Mennesket er skapt i Guds bilde. Slik som Gud er én er mennesket også én.

Den som ikke har tatt imot Messias, og ikke er innpodet og en del av Guds familie Israel, er uten Gud og uten Håp. Den som er født på ny og har tatt imot Yeshua, han har fått borgerrett i Israel, han tilhører Guds husfolk Israel.  Jf. Ef. 2:12-19.


6. a. Vi tror at det er kort tid igjen til Yeshua sin gjenkomst, og at det er viktig at bruden gjør seg rede.


«La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. De er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger». Joh.Åp.19:7,8


«Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot Ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler. Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv. For dersom noen er en Ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil - han så på seg selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning». Jakob 1:21 – 25.


b. Vi lever i tider av gjenopprettelse. Jf. Matt. 17:11 og Apg.3:21.

Det er viktig at vi omvender oss fra våre onde veier og tilbake til Guds rettferdige veier.

«- så mitt folk, som er kalt ved mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land». 2.Krøn.7:14.


«Kom ut fra henne, mitt folk!». Joh.Åp.18:4.

Guds folk må komme seg ut av Babylon.


«Det er ett legeme og én Ånd, likesom dere òg ble kalt med ett håp i deres kall. Det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle». Ef. 4:4-6.

Enheten i Guds forsamling må være på ordets grunn..

Herrens frelse er nær.

«Så sier Herren: Akt på det som er rett, og gjør rettferdighet! For min frelse (Yeshua) kommer snart, og snart skal min rettferdighet åpenbares. Salig er det menneske som gjør dette, det menneskebarn som holder fast ved det - som holder sabbaten, så han ikke vanhelliger den, og som akter på sin hånd, så den ikke gjør noe ondt». Jes.56:1-2.


Fordi vi lever i tider av gjenopprettelse, og vi tror Yeshua kommer snart, mener vi at det er viktig at menigheten ikke er statisk, men at fårene følger hyrden og tar imot det Herren (JHVH) åpenbarer for sin brud.


Vi tror Bibelen snakker om en brud og en skjøge. En skjøge er som holder seg til flere enn brudgommen.


c. Jerusalem er den store konges by. Jf. Matt.5:35.

Vi tror at Yeshua snart kommer igjen og holder sitt bryllup der. Jf.Jes.33:20. Løvhyttefesten (Sukkot) oppfylles under Lammets bryllup.


7. Dåp: Vi tror at ordet lærer full neddykkelse i Yeshuas navn.  Jf. Apg.2:38 og 10:48.